Regulamin użytkownika “d-look”

Pośrednictwo Handlowe Wiesława Uramowska

1. Słownik

Ilekroć w regulaminie mowa jest o: d-look / dl – działalność gospodarcza polegająca na pośredniczeniu w sprzedaży Przedmiotu zamówienia, prowadzona przez Wiesławę Uramowską pod firmą Pośrednictwo Handlowe Wiesława Uramowska, z siedzibą w Włoszczowie, 29-100, Bebelno Kolonia 89a, adres do korespondencji: Włoszczowa, 29-100, Bebelno Kolonia 89a, NIP: 6561723207, REGON: 260801425, nr rachunku: 82 1160 2202 0000 0002 6916 0360, adres poczty elektronicznej: 1dandylook1@gmail.com, przedstawiciel sprzedawcy.

Regulamin – niniejszy regulamin “d-look”

Usługa – poszukiwanie klientów na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, pośredniczenie w sprzedaży Przedmiotu zamówienia świadczone przez dl na rzecz Sprzedawcy.

Sprzedawca – dystrybutor Przedmiotu zamówienia prowadzący działalność gospodarczą poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

Kupujący – osoba fizyczna dokonująca zakupu Przedmiotu zamówienia za pośrednictwem dl przy użyciu sklepu d-look.pl, korzystająca z opcji “kup teraz”.

Przedmiot zamówienia – towar, w którego sprzedaży pośredniczy dl.

Strona przedmiotu – strona internetowa prowadzonej aukcji, oferta sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

2. Postanowienia ogólne

Podmiot, który dokonuje zakupu Przedmiotu zamówienia za pośrednictwem dl oświadcza, że zapoznał się i akceptuje postanowienia Regulaminu.

dl jest podmiotem wyłącznie pośredniczącym w sprzedaży Przedmiotu zamówienia, to jest transakcjach zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.

dl świadczy usługi na rzecz Sprzedawcy.

Sprzedawca jest właścicielem Przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia jest wysyłany przez Sprzedawcę

Kupujący decydując się na zakup na d-look.pl, dokonuje zakupu Przedmiotu zamówienia zawierając umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.

dl współpracuje ze Sprzedawcą, poszukuje Kupujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

dl oświadcza, że nie jest importerem towarów stanowiących Przedmiot zamówienia.

dl zastrzega sobie prawo do współpracy z innymi podmiotami pośredniczącymi w sprzedaży towarów stanowiących Przedmiot zamówienia.

3. Złożenie i realizacja zamówienia

W celu prawidłowego złożenia zamówienia z pomocą opcji “kup teraz” kupujący zobowiązany jest do posiadania aktywnego konta pocztowego.

Celem złożenia zamówienia, Kupujący jest zobowiązany do wyboru określonego towaru lub towarów, które stanowić będą przedmiot zamówienia.

Kupujący dokonuje zakupu towaru poprzez wybór opcji “dodaj do koszyka”

Przedmiot zamówienia zostanie wysłany przez Sprzedawcę na adres Kupującego wskazany podczas składania zamówienia.

Kupujący oświadcza, że podane przez niego dane doręczenia są prawdziwe.

Kupujący posiada możliwość wskazania koloru oraz rozmiaru Przedmiotu zamówienia stanowiącego cechy indywidualne, które należy określić w formularzu “wiadomość dla sprzedającego”.

W sytuacji, w której Kupujący nie określi cech indywidualnych przedmiotu zamówienia zgodnie z § 3 ust. 7 Regulaminu, Sprzedający dokona losowego wyboru cech indywidualnych Przedmiotu zamówienia.

Kupujący, po złożeniu zamówienia zobowiązany jest dokonać płatności za Przedmiot zamówienia. Przedmioty wysyłane z zagranicy są zawsze z darmową wysyłką, natomiast koszty zwrotu ponosi kupujący.

Kupujący dokonuje płatności za Przedmiot zamówienia poprzez system PayU, przelewy24 lub przelewem, na rachunek bankowy dl.

Wyliczenie środków pieniężnych służących do całkowitego opłacenia zamówienia odbywa się i jest możliwe w walucie USD lub PLN po wyborze przez Kupującego opcji “kup teraz” i wpłacie środków na rachunek bankowy dl lub konto PayU.

W wyniku wahań kursów walut, wyliczenie środków pieniężnych służących do całkowitego opłacenia zamówienia jest możliwe od momentu przeliczenia tych środków przez system bankowy, który przekazuje środki pieniężne do Sprzedawcy.

Środki pieniężne są otrzymywane od kupującego i w imieniu Kupującego są przekazywane w ramach świadczonych przez dl Usług Sprzedawcy.

Środki pieniężne potrzebne do całkowitego opłacenia zamówienia nie stanowią przychodu dl.

Środki pieniężne wpłacone przez Kupującego na rachunek bankowy dl nie stanowią przychodu dl.

Przychodem dl oraz pobieraną prowizją dl stanowi różnica pomiędzy wpłaconymi przez Kupującego środkami pieniężnymi, a środkami pieniężnymi przekazanymi przez dl do Sprzedawcy celem opłacenia zamówienia.

dl jest zobowiązany rozpocząć realizację zamówienia, z chwilą zaksięgowania na rachunku bankowym lub PayU środków pieniężnych za Przedmiot zamówienia, których wartość odpowiada cenie wskazanej przez dl.

O rozpoczęciu realizacji zamówienia Kupujący zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.

Czas realizacji zamówienia wynosi od 10 do 50 dni roboczych od dnia rozpoczęcia realizacji zamówienia, w razie niedostarczenia Przedmiotu zamówienia na wskazany adres, Kupujący winien skontaktować się z dl w celu zlokalizowania przesyłki i ewentualnego rozwiązania problemu.

dl nie jest podmiotem wystawiającym faktury.

Sprzedawca na życzenie Kupującego wystawi rachunek.

 

Zwroty

 1. Kupujący ma możliwość odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania towaru. W przypadku zwrotu należy skontaktować się najpierw z działem obsługi klienta.
 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego Towaru z umową, Klient ma prawo złożenia reklamacji. Reklamacja powinna zostać złożona niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności.
 3. Przez niezgodność towaru z umową rozumie się następujące sytuacje:
  • produkt został uszkodzony w czasie transportu
  • przesyłka została zagubiona
  • pomyłkowo zostanie wysłany inny produkt
  • jeżeli jakość produktu odbiega od norm
 4. Reklamacje można zgłaszać pisemnie lub przez e-mail. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis przyczyny reklamacji. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie do 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.
 5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia gwarancji towar jest wymieniany na nowy, bądź zwracane są pieniądze. Nowy towar zostanie wysłany po odesłaniu wadliwego (chyba, że strony postanowią inaczej), koszt wysyłki nowego towaru pokrywa sprzedający.
 6. Zwrotom nie podlegają produkty z kategorii bielizna/ stroje kąpielowe.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie maja przepisy wynikające z poniższych aktów:

 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (DzU nr 144, poz. 1204),
 • Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (DzU nr 133 poz. 883),
 • Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (DzU nr 22, poz. 271),
 • Ustawa o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 marca 2010 r. (DzU nr 47, poz. 278),

Właścicielem i sprzedawcą towaru jest firma:
Guangzhou Mengyichu Import and Export Trade CO.,Ltd
Adres: Room 205, A biulding, Changshui Industrial Zone, Jiahewaigan, Baiyun District, Guangzhou City, Chiny
Kod pocztowy: 510440

D-Look jest przedstawicielem powyższej firmy.